مراسم افتتاحیه در سینما آزادیتصاویر مرکز خرید پالادیوم